Market
place

AdminForms makes Validation is easier than ever

Use the Admin Forms you know and love to help build the perfect form.

Step 1 : Define Category
Select your category so you can be search easily.
Piliin ang klase ng kategorya ng iyong serbisyo para mabilis kang mahanap.
Step 2 : Define Specializations
You can select more than one specializations and select your level of expertise.
Maaring pumili ng isa o higit pang espisyalisasyon. Isaad ang antas ng kahusayan sa bawat napili.
add item
Selected Specialization
Step 3 : Personal Information
Please provide your personal information for your registration and validation.
Ilagay ang isayong personal na detalye para ikaw ay aming makumpirma.
Step 4 : Define Serviceable Area
Please provide your serviceable area, it will make you profile more searchable.
Ilagay ang mga lugar na iyang maaring pagserbisyohan. Makakatulong ito para ikaw ay mas madaling mahanap ng kostomer.
Step 5 : Configure Service(s)
Here, you provide your available schedules and rates.
Dito, Ilagay ang iyong iskedyul at presyo ng bawat serbisyong napili.
Step 6 : Define Specializations
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien etiam, nunc amet dolor ac odio mauris justo. Luctus arcu, urna praesent at id quisque ac.
add serviceable locations
Monday to Wednesday 8:am - 8pm x Thursday to Friday 3:pm - 8pm x Thursday to Friday 3:pm - 8pm x Thursday to Friday 3:pm - 8pm x